Mengshi, Dongfeng Motor, Hummer . Mengshi , Xinhua.